Zákaznický servis: 8:00 - 16:00 Pondělí - Pátek, + 420 773 628 872                       Informace k první objednávce najdete ZDE

 

x

Natures Care - Obchodní podmínky

 

 

obchodní společnosti Natures Care CZ s.r.o.

se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky

identifikační číslo: 26288605

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: C 41910

(dále jen: „prodávající“) pro velkoobchodní prodej zboží z nabídky prodávajícího

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Odpovědnost za vady, záruka
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní korporace Natures Care CZ s.r.o. se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky identifikační číslo: 26288605 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, faxu, případně jinou formou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.naturescare.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.naturescare.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.  Všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na případy, kdy osoba v postavení kupujícího je podnikatelem. Nabídka obchodu na webových stránkách není určena osobám v postavení spotřebitele. Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (v případě podnikatelů ze Slovenské republiky v Obchodném registru SR), osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného než živnostenského oprávnění, osoba vykonávající zemědělskou činnost zapsaná do příslušné evidence, a jakákoliv osoba, která je za podnikatele považována dle právních předpisů České republiky nebo Slovenské republiky. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí vždy i každá osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vztahy mezi prodávajícími a kupujícími, a to i v případech, kdy byla jednotlivá kupní smlouva uzavřena e-mailem nebo faxem, případně jinou formou.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito podmínkami kupujícího uděleného před uzavřením kupní smlouvy. VOP jsou nedílnou součástí veškerých nabídek na uzavření smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího. Prodávající nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny ve VOP, není-li písemně dohodnuto něco jiného.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tyto VOP, jednotlivé kupní smlouvy, Reklamační podmínky, Dodací podmínky a právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vyplývající z těchto VOP, jednotlivých kupních smluv, Reklamačních podmínek a Dodacích podmínek se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. (dále jen: „občanský zákoník“). Kupující a prodávající vylučují užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

1.5. VOP se stávají nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím zejména:

 1. a) uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, ve které se sjednává, že VOP se stávají její nedílnou součástí,
 2. b) doručením písemného souhlasu kupujícího s VOP prodávajícímu,
 3. c) potvrzením dodacího listu, na kterém je odkaz na VOP, kupujícím,
 4. d) při registraci, přihlášení či jiném aktivním úkonu kupujícího na internetových stránkách prodávajícího označením pole "Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami pro velkoobchodní zákazníky a že s nimi bez výhrad souhlasím." (nebo pole obdobného znění) poskytuje návštěvník internetových stránek prodávajícího svůj souhlas s VOP, které se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.  Kupující svým aktivním úkonem projevil vůli se těmito VOP řídit a stvrdil, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Kupující, návštěvník webových stránek je osoba, která uzavírá způsoby popsanými níže v souladu občanským zákoníkem příslušnou kupní  smlouvu, přičemž identifikační údaje kupujícího vyplývají z návštěvníkem stránek vyplněného registračního formuláře,
 5. e) jiným nesporným způsobem, prokazujícím přijetí těchto podmínek, zejména způsobem dle §1744 občanského zákoníku, např. podáním objednávky prostřednictvím  elektronického obchodu prodávajícího nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

Jsou-li VOP přijaty kterýmkoliv z uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následné kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.  

2.4. Kupující tímto prohlašuje, že v případě, že nepředá objednateli seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán všemi úkony, které jeho jménem či prostřednictvím jeho uživatelského účtu učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny. Kupující dále prohlašuje, že jakákoliv osoba, která jedná na základě VOP jeho jménem, je k tomuto jednání plně oprávněna a to v plném rozsahu VOP i jednotlivé kupní smlouvy. Kupující plně odpovídá za následky případného zneužití jeho přístupových údajů do velkoobchodního webového rozhraní obchodu www.naturescare.cz či elektronické pošty. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace zaznamenané v informačním systému prodávajícího, jeho mailserveru a faxovém zařízení jsou z hlediska práv a povinností smluvních stran závazné. V případě, že některé informace zaznamenané u prodávajícího neodpovídají dle kupujícího  skutečnosti, musí je kupující písemně rozporovat u prodávajícího do 24 hodin, jinak se považují za správné a závazné.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí prodávající kupujícímu poskytnout doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (aktuální výpis z Obchodního rejstříku, Obchodného registra nebo Živnostenského rejstříku či registra nebo jiné evidence podnikatele).

3.2. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány zásadně na základě písemné - e-mailové / on-line nebo faxem provedené objednávky kupujícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Veškeré změny nabízeného druhu zboží, případně minimálního stanoveného odběru jednotlivých druhů zboží (viz Dodací podmínky) jsou výhradním právem prodávajícího. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. V případě, že se cena zboží uvedená na webovém rozhraní obchodu liší od velkoobchodního ceníku zveřejněného na webovém rozhraní případně jinak poskytnutého zájemcům o zboží prodávajícím (např. v tabulce zaslané e-mailem), má přednost cena uvedená na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu na české jazykové verzi platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, a na slovenské jazykové verzi pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky. Pro dodávky mimo takto jazykovými verzemi vymezená území platí dodací podmínky pro jednotlivé země. Neexistují-li pro danou zemi dodací podmínky, určují se pro jednotlivé kupní smlouvy dohodou prodávajícího s kupujícím.

3.4. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

            3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

            3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

            3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako   „objednávka“).

Objednávka kupujícího uskutečněná e-mailem zaslaným na adresu objednavky@naturescare.cz a objednávka uskutečněná faxem zaslaným na č.+420 573 375 942 musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 2. jeho IČ a dále daňové identifikační číslo plátce DPH, pokud je registrován jako plátce DPH
 3. jeho platnou e-mailovou adresu
 4. druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
 5. množství požadovaných kusů zboží
 6. přesné místo převzetí (odběru) zboží a navrhovaný termín dodání
 7. navrhovaný způsob dopravy a navrhovaná forma úhrady kupní ceny zboží
 8. v případě písemné objednávky čitelné označení zástupce kupujícího jménem, příjmením a  funkcí (pozicí) u kupujícího a vlastnoruční podpis označené osoby

3.5. Před zasláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ nebo jiným tlačítkem obdobného znění.

3.6. Údaje uvedené v objednávce (v jakékoliv formě provedené) jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky objednávku kupujícímu zpravidla potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávky provedené e-mailem se zpravidla nepotvrzují.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Kupní smlouva mezi oběma stranami vzniká přijetím objednávky prodávajícím. O případném nepřijetí či výhradách prodávající kupujícího informuje a navrhne další postup. Za přijetí objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Prodávající je oprávněn dodat zboží v menším množství než bylo uvedeno v objednávce, přičemž kupující je povinen takovouto částečnou dodávku přijmout. O snížení množství informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10-dní ode dne odeslání informace dle předchozí věty na tom, do kdy bude dodána zbývající část objednaného zboží, povinnost prodávajícího dodat zbývající část objednaného zboží vypršením uvedené lhůty zaniká a v této části tak bez dalšího zaniká i daná dílčí kupní smlouva. Změna navrženého způsobu dodání zboží je vyhrazena prodávajícímu pro případ, kdy se navržený způsob dodání nejeví v daném případě účelným či vhodným.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající zpravidla neuzavře kupní smlouvu zejména v případě, že kupující je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu vyplývajícího z dříve uzavřené kupní smlouvy. Uzavře-li přesto prodávající kupní smlouvu, není tím dotčeno jeho právo od ní odstoupit dle příslušných ustanovení těchto VOP či ze zákonných důvodů.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupní cena pro jednotlivou kupní smlouvu je stanovena dle cen uvedených prodávajícím u jednotlivého zboží na webovém rozhraní obchodu a platných ke dni doručení objednávky kupujícího a případně upravena podle dodacích podmínek prodávajícího platných v době objednání zboží (dále jen „Dodací podmínky“), nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Aktuální Dodací podmínky zboží zveřejňuje prodávající na internetové adrese: https://www.naturescare.cz/dodaci-podminky/. Aktuální Dodací podmínky jsou dále v listinné podobě na vyžádání k dispozici u prodávajícího.

4.2. V případě změny cen je prodávající povinen kupujícího o změnách písemně informovat. Písemnou informací se rozumí i zveřejnění změněné ceny na internetových stránkách prodávajícího, oznámení provedené zprávou elektronické pošty, v dodacím listu či na faktuře, médiích, prostřednictvím obchodního zástupce či jiný vhodný způsob. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro výši kupní ceny je rozhodující její výše účinná (zveřejněná na webovém rozhraní obchodu) v den doručení objednávky. Nové ceny jsou závazné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webovém rozhraní obchodu.

4.3. Jestliže se po uzavření jednotlivé kupní smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. Nedohodnou-li se do 10-ti dní od okamžiku doručení objednávky na změně ceny zboží, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

4.5. V kupní ceně jednotlivé dodávky zboží nejsou započítány dodací náklady (balné, doprava a doběrečné). Prodávající stanoví v Dodacích podmínkách případy, ve kterých balné, dopravu a doběrečné hradí prodávající, případně další systém slev a bonusů. Na tyto slevy a bonusy nad rámec základních velkoobchodních cen uvedených v Ceníku nemá kupující právní nárok a jejich poskytnutí je zcela v pravomoci prodávajícího. Změna Dodacích podmínek je vyhrazena prodávajícímu dle jeho aktuální obchodní politiky, případně obchodní politiky jeho dodavatelů. Účinnost změn je dána s ohledem na jejich charakter okamžikem jejich provedení a zveřejnění. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží;
 • bezhotovostně převodem po dodání zboží (na fakturu)

 

4.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem po dodání zboží (dodávky „na fakturu“) je kupní cena splatná ve lhůtě 14 dnů od vystavení faktury, případně v termínu sjednaném v rámcové kupní smlouvě nebo v termínu uvedeném na vystaveném daňovém dokladu. Prodávající vystaví fakturu ke dni, kdy zboží připraví k dodání (expedici). V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel současně s dodáním zboží. Ustanovení § 1963 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.9. Prodávající je dle svého výhradního uvážení vždy oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně dodacích nákladů ještě před odesláním zboží kupujícímu případně, dle uvážení prodávajícího, dodat zboží na dobírku. Platební podmínky dle předchozího souvětí se aplikují zejména, nikoliv však výlučně, v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 VOP), dále v případě, že bylo učiněno právní jednání, jehož důsledkem bude ukončení rámcové kupní smlouvy (např. v běhu výpovědní doby) nebo v případě, kdy byl kupující kdykoliv během trvání rámcového vztahu v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky prodávajícímu. Výlučnost uvážení prodávajícího není příkladným výčtem uvedeným v předchozím souvětí dotčena.

4.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Řádný daňový doklad (fakturu) a dodací list lze účinně doručit kupujícímu i elektronickou formou. Kupující tímto dále výslovně souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě ve smyslu ustanovení §26 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je-li daňový doklad či dodací list zasílán prostřednictvím e-mailu, považuje se za doručený druhé straně dnem odeslání e-mailu. V případě doručování datovou schránkou platí pro doručení ustanovení právních předpisů doručování upravujících.

4.11. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím představuje současně dodací list, neboť zachycuje obsah a objem dodávky. Samostatný dodací list není prodávající povinen vystavit, je k tomu však oprávněn, uzná-li to vzhledem k okolnostem za vhodné. Dodací list i daňový doklad může být kupujícímu doručen i ve formě datového souboru. Kupující je po převzetí dodávky zboží povinen bezodkladně, nejpozději do 3 dní od převzetí dodávky, potvrdit prodávajícímu převzetí kompletní dodávky, a to elektronickou formou buďto potvrzením obsahu faktury (případně obsahu dodacího listu) případně odesláním zprávy elektronické pošty ve znění potvrzující obsah a objem dodávky. V případě, že kupující nepotvrdí e-mailem doručeným prodávajícímu převzetí kompletní dodávky ve shora uvedené lhůtě anebo nedoručí ve stejné lhůtě prodávajícímu e-mail s uvedením, jaké zboží případně nebylo dodáno, má se za to, že zboží bylo dodáno v plném rozsahu dle vystaveného daňového dokladu, případně dodacího listu.

4.12. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího či formou dobírky dopravci, nebo platba předem, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží spolu s náklady na dodání zboží dle daňového dokladu (faktury) v plné výši v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, kterou mu prodávající zašle.

4.13. V případě prodlení se zaplacením dlužné částky (kupní ceny, dodacích nákladů), zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. Překročí-li prodlení se zaplacením 10 dní, je prodávající dále oprávněn účtovat kupujícímu vedle smluvní pokuty i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Prodávající má dále právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky formou pevné částky, jejíž výši stanoví nařízení vlády. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, které tuto pevnou částku přesahují. Prodlení kupujícího se zaplacením jakékoliv dlužné částky v délce delší než 20 dní je považováno za podstatné porušení smlouvy. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

4.14. Až do zaplacení celé fakturované částky je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky kupní ceny a nákladů dodání přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení kupní ceny zboží v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího neprodleně poté, co k tomu byl vyzván. Vrácením (odebráním zboží) není dotčena povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na postavení smluvních stran jakožto podnikatelů při výkonu jejich podnikatelské činnosti, se na vztah mezi kupujícím a prodávajícím nevztahují ustanovení §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím se nevztahují ani žádná jiná ustanovení na ochranu spotřebitele platná dle českého právního řádu, místa usazení kupujícího nebo přímo aplikovatelných předpisů EU.

5.2. Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy, případně od rámcové kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem pro vztahy mezi podnikateli, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě či v těchto VOP.

5.3. Prodávající je oprávněn od jednotlivé uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující vstoupil do likvidace, proti kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že kupující svým závazkům nedostojí (např. při prodlení kupujícího se zaplacením jiných závazků).

5.4. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy v případě, kdy již bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátí kupující plnění poskytnuté prodávajícím do deseti (10) dnů od doručení odstoupení, přičemž kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení případně zaplacené (částečně zaplacené) kupní ceny.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že nebude možno dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném na webovém rozhraní obchodu, je prodávající oprávněn dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě.

6.2. Dnem dodání zboží je den převzetí zboží kupujícím. Prodávající je oprávněn objednat dodání zboží po částech.

6.3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě sjednaného osobního převzetí u prodávajícího nebo převzetí dopravcem kupujícího, je povinen zboží převzít ke dni, kdy je připraveno k odběru. Nepřevezme-li kupující dodávku zboží dle jednotlivé kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn vyúčtovat kupujícímu újmu, která mu porušením povinnosti kupujícího převzít zboží vznikla (zejména náklady na dodání zboží včetně doběrečného, balného atd.). Nepřevezme-li kupující řádně a včas zboží, náleží prodávajícímu rovněž úplata za uskladnění. Prodávající a kupující se dohodli, že namísto újmy ve skutečné výši spočívající zejména ve vynaložení nákladů na pracovní sílu, vyskladnění, balení, fakturaci, expedici, poštovné, zpětné rozbalení, vystavení dobropisu, naskladnění, ušlý zisk, případně skladné aj., je prodávající dle vlastní volby oprávněn uplatnit prostřednictvím těchto VOP sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny nepřevzatého zboží bez DPH. Náhrada újmy a smluvní pokuta dle tohoto odstavce je splatná ve lhůtě 10 dní od jejího vyúčtování, nárok na smluvní pokutu vzniká v okamžiku, kdy byla objednaná zásilka vrácena prodávajícímu nebo v okamžiku, kdy uplynulo 5 pracovních dní ode dne, kdy si měl kupující vyzvednout zboží u prodávajícího. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo prodávajícího trvat dle vlastního uvážení namísto vymáhání újmy dle tohoto odstavce na splnění povinnosti kupujícího zboží převzít.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Podrobně upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při převzetí zboží Reklamační podmínky.

7. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

7.1. Smluvní strany tímto výslovně s ohledem na jejich postavení jakožto podnikatelů při výkonu podnikatelské činnosti sjednávají odlišnou úpravu nároků z vadného plnění a záruky, než jak je tato obecně upravena v občanském zákoníku.

7.2. V případech kdy je prodávající distributorem zboží má kupující vůči prodávajícímu nároky z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém vyhoví nárokům z vadného plnění dodavatel zboží prodávajícího. Kupující je povinen provést prohlídku zboží nejpozději do 3 pracovních dní od dodání zboží a ve stejné lhůtě vytknout prodávajícímu případné zjevné vady. Skryté vady lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od dodání zboží.

7.3. Podmínky odpovědnosti za vady, záruční podmínky a postup uplatnění práv kupujícího upravují Reklamační podmínky, které jsou nedílnou součástí každého vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných známek, obchodních názvů, prodávajícího či korporací a subjektů, jejichž produkty prodávající nabízí a dodává, pokud zvláštní písemnou smlouvou není dohodnuto jinak.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upravují nakládání s osobními údaji kupujících naše zásady zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde https://www.naturescare.cz/gdpr/.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Prodávající je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Oznámí-li kupující, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukončí prodávající jejich zasílání tomuto kupujícímu bez zbytečného odkladu.

10.2. Zasílání obchodních sdělení osobám, jejichž elektronický kontakt prodávající nezískal od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je upraveno v našich zásadách zpracování osobních údajů zde https://www.naturescare.cz/gdpr/

10.3. Obchod používá soubory cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a v případě Vašeho souhlasu i k cílení reklam. Více informací ZDE.

11. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá komunikace související s kupní smlouvou musí být provedena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se doporučené psaní v případě, kdy si jej adresát nepřevezme, považuje za doručené posledním dnem úložní lhůty. V případě zprávy elektronické pošty se zpráva považuje za doručenou druhý den po jejím odeslání, ledaže se vrátí zpět jako nedoručitelná.

12. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z rámcové kupní smlouvy i z každé jednotlivé mezi nimi uzavřené jednotlivé kupní smlouvy, z těchto VOP a Reklamačních podmínek, jakož i v souvislosti s nimi budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. před rozhodcem Mgr. Milošem Švandou (IČ: 63597471) zapsaným na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.72. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením návrhu na zahájení rozhodčího řízení (žaloby) rozhodci. Rozhodčí poplatek činí 4,0 % z ceny předmětu řízení bez DPH, minimálně však šest tisíc korun českých bez DPH. Vypočtený rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celá sta korun nahoru. Uhrazený rozhodčí poplatek ani jeho část se nevrací, ledaže rozhodce ve věci neučinil žádný úkon. Rozhodce je povinen žalovaného usnesením vyzvat, aby se ve stanovené lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení usnesení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, kterou rozhodce k usnesení připojí. Rozhodce doručuje stranám sporu veškeré písemnosti dle ustanovení §19a zákona o rozhodčím řízení, rozhodce doručí písemnost na adresu datové schránky; není-li možné písemnost doručit do datové schránky, doručí písemnost na elektronickou adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo kterou určil jako doručovací v rozhodčí smlouvě. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě. Doručuje-li rozhodce na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě, případně na jinou rozhodci známou poštovní adresu, doručuje stranám sporu písemnost doporučeně do vlastních rukou s 10-ti denní úložní lhůtou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát nevyzvedne písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla uložena, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této úložní lhůty, přičemž po marném uplynuté této lhůty bude vhozena do schránky adresáta. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé ve stanovené desetidenní lhůtě písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě rozhodci nesdělí a neprokáže, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít rozhodce za to, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatňován, žalovaný zcela uznává. Smluvní strany se dále dohodly, že spor bude rozhodován zásadně bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Místo a čas konání případného ústního jednání určí rozhodce, řízení je vždy neveřejné. Rozhodnutí (usnesení, rozhodčí nález) nemusí být odůvodněno, jestliže je jím upravováno pouze vedení řízení nebo se jedná o spor, jehož hodnota nepřesahuje částku 50.000,- Kč. Bez ohledu na shora uvedené ujednání o pravomoci rozhodce, může se žalobce až do okamžiku zahájení rozhodčího řízení obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající si vyhrazuje právo VOP, Dodací podmínky i Reklamační podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem, judikatury nebo při změně způsobu obchodování a obchodní politiky prodávajícího nebo jeho dodavatelů. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající zveřejní vhodným způsobem (na internetových stránkách prodávajícího, oznámením v dodacím listu, prostřednictvím obchodního zástupce či jiným vhodným způsobem). Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl nebo objektivně dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Sdělí-li prodávající svůj nesouhlas, považuje se tento nesouhlas za výpověď smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 dní.

13.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Kupní smlouva uzavřená on-line je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: www.naturescare.cz/kontakty.

13.7. VOP nabývají účinnosti dne 1.2.2023 a nahrazují předchozí VOP v plném rozsahu.

 

 

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads