Zákaznický servis: 8:00 - 16:00 Pondělí - Pátek, + 420 773 628 872                       Informace k první objednávce najdete ZDE

 

x

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
dále jen: „Zásady“


1. Kdo jsme ?
Naše zákonné identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou následující:
Natures Care CZ s.r.o., Hlavní 15, 76804 Střílky, IČ: 26288605, DIČ: CZ26288605, společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, sp.zn. C 41910

Pro koho jsou Zásady určeny?
Zásady se týkají zpracování osobních údajů všech subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni při komunikaci s námi, dále návštěvníků našich webových stránek https://www.naturescare.cz/ (dále též jen jako „obchod“) a dalších osob, které při komunikaci či v rámci smluvního vztahu s námi dobrovolně poskytují své osobní údaje.

Jakožto správce a zpracovatel Vašich osobních údajů prohlašujeme, že veškeré tyto údaje považujeme za důvěrné a že s nimi budeme nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť ochrana Vašich osobních údajů patří mezi základní zásady, kterými se při našem podnikání řídíme.

Kontaktní údaje správce:
Natures Care CZ s.r.o., Tel: +420 773 628 872, EMAIL: info@naturescare.cz

 

2. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme ?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v těchto Zásadách uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, IČ a DIČ, adresu místa podnikání,
 • kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresu elektronického kontaktu, kontaktní adresu, případně č. bankovního účtu,
 • informace o Vaší IP adrese a cookies,
 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován (např. fotografický nebo jiný obrazový a zvukový záznam, který nám poskytnete v rámci marketingových soutěží pořádaných naší společností).

 

3. Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme ?

Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • Vámi poskytnuté identifikační údaje pro účely elektronické komunikace (zejména e-mailem), a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto Vámi poskytnuté údaje za účelem vzájemné komunikace zpracovávat;
 • Vámi poskytnuté základní identifikační údaje pro účely vedení účtu v našem obchodě, a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto údaje pro vedení účtu na webových stránkách zpracovávat;
 • identifikační, kontaktní a případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o Vás, jakožto
  • fyzických osobách – odběratelích našich produktů nebo služeb,
  •  jakožto osobách jednajících za obchodního partnera naší společnosti (tj. zejména zástupců našich dodavatelů, odběratelů a jiných obchodních partnerů)

 

to vše za účelem jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané mezi příslušnou osobou se společností a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy ve formě zpracování poptávek, nabídek, návrhů smluv apod.) a následně pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely vedení sporů o splnění smlouvy) vč. vedení databáze zákazníků, obchodních partnerů a jejich kontaktních osob;

 • Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení;
 • za účelem zlepšení a rozvoje našich služeb a produktů prostřednictvím Vašich názorů v rámci dotazníků, anket, diskuzí, kdy sbíráme Vaši e-mailovou adresu, případně jiné údaje, které nám poskytnete
 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.).

Pro zpracování některých osobních údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete. Váš souhlas můžeme potřebovat například:

 • pro marketingové činnosti jako jsou:  
 • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,
 • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování (zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých nákupů, preferencí, chování v obchodě, to vše za účelem účelem poskytování a zlepšování našich služeb a produktů a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb), pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies,
 • soutěže, pro něž sbíráme Vaše další identifikační a kontaktní údaje, případně nám v jejich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam,
 • pro vedení zákaznické databáze potenciálních zákazníků;
 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

 

4. Jak údaje získáváme ?

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů. K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů můžeme tyto údaje sbírat resp. aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.).

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies (více info ZDE) a logování. Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. od provozovatelů služeb Google Analytics, Adwords, Sklik apod.).

 

5. Jak údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.
V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány ve výjimečných případech (např. uzavřené smlouvy).
Pro vedení databáze odběratelsko-dodavatelských vztahů používáme standardní ERP systém a pro elektronickou komunikaci standardní komunikační systém, přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. datových serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

6. Jak údaje chráníme?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Všichni zaměstnanci společnosti se musí řídit při nakládání s osobními údaji Pokyny společnosti při nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení.
Technická patření jsou pravidelně nejméně jedenkrát ročně, bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně, nejméně však jedenkrát ročně.
Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení.


7. Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování. Dobu zpracování určují  Pokyny společnosti při nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení.
Po skončení doby zpracování  (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou Vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány.

 

8. S kým údaje sdílíme?

Údaje sdílíme:

 • se státními orgány, resp. dalšími subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • s externími subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s naší společností, a to zejména
  • dopravci, doručitelé a výdejní místa, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží, výher ze soutěží apod.,
  • poskytovatelé on-line platebních služeb za účelem provedení bezhotovostní platby za naše zboží a služby,
  • společnosti zajišťující marketingové služby, vč. automatizovaného zasílání obchodních sdělení,
  • poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování služeb naší společnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasílání obchodních sdělení apod.),
 • s poskytovateli dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny,
 • s Vaším případným souhlasem i jiné subjekty.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování.

Nepředáváme osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


9. Jaká Vám garantujeme práva?

Máte zejména právo

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • na opravu údajů
 • na výmaz údajů
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • vznášet námitky proti zpracování
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

 

10. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese info@naturescare.cz
Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

11. Od kdy jsou zásady účinné

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 14.2.2020.

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads